fbpx

Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงการที่บริษัทฯ ใช้ โปรแกรมคุกกี้ (cookies)  หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น”) เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ (“แพลตฟอร์มออนไลน์”) ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของคุณ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เวลาเข้าชม วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพแพลตฟอร์มออนไลน์ การบริการและสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

2.ประเภทของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำของบราวเซอร์ หรือบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น โดยประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน มีดังต่อไปนี้

3.การตั้งค่าการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

คุณสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser) ของคุณ หรือสามารถปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นจากการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ (browser) ของคุณด้วยการปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) คุณอาจไม่สามารเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้

4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ
ให้นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564

 

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.

Click to enable/disable Google Fonts.

Click to enable/disable Google Maps.

Click to enable/disable video embeds.

Privacy Policy
Privacy Preferences
This website promotes privacy. Cookies are small files that are stored on your browser. We use cookies and similar technologies to ensure our website works properly, personalize your browsing experience, analyze how you use our website, and deliver relevant ads to you. For these reasons, we may share your site usage data with our social media, advertising and analytics partners. You can choose whether or not you want to consent to our use of cookies. You can learn more about how we use cookies by visiting our privacy policy page.