fbpx

ตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด เย็นตาโฟระดับตํานานแห่งย่านประตูผี ที่มีจุดกําเนิด จากเมืองพิจิตร ด้วยสูตรซอสเย็นตาโฟอันเป็šนเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีใครเหมือนจากคุณย่‹าและตกทอดรุ่‹นสู่รุ่นจนมาเปิดร้Œานในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งไม่‹เหมือนใครด้วยรสชาติท่ีจัดจ้Œานเผ็ดร้Œอน ไม่‹ว่‹าใครพูดช่ือตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด ทุกคนก็ต้องรู้จัก!